กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

1. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

2.กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

3.กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

4.กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

5.กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

6.กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน