แต่ตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองหิน

แผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองหิน)