ประวัติโรงพยาบาลหนองหิน

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีนายแพทย์ยอดลักษ์  สัยลังกา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และแพทย์ประจำอีก 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสาขาต่างๆ รวมทั้งหมด 49 คน ให้บริการในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกัน การควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพร่างกาย/จิตใจ เปิดบริการผู้ป่วยในจำนวน 10 เตียง ให้บริการด้านคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค บริการฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคลินิกเด็กดี และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลหนองหิน  ได้รับการผลักดันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552  โดยนายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  ส.อบจ.เลย เขตอำเภอหนองหิน ในขณะนั้น  ประชาชนมีความต้องการให้ก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง และโรงพยาบาลภูกระดึงห่างไกลกว่า 30 กิโลเมตร  โดยการผลักดันโครงการนี้ มาประสบความสำเร็จเมื่อครั้งนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเลย ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในอำเภอหนองหิน  จึงอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจนแล้วเสร็จ.

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลที่มีระบบบริการเป็นเลิศ ชุมชนมีสุขภาวะ

ดูแลตนเองได้อย่างเข้มแข็งด้วยการทำงานของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในปี 2568″

พันธกิจ

  1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ
  2. บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพ
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานบริการในเครือข่าย
  6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ

ค่านิยม (Value) = SMART

S = System perspective
M = Management by fact
A = Agility
R = Focus on Result
T= Teamwork