โรงพยาบาลหนองหิน
เลขที่ 300 หมู่ 2
ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
42190

e-mail : [email protected]
www.facebook.com/nonghinhospital
Tel : 0 4281 0234
Fax : 0 4281 0233