ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน  ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กำหนดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2563

บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก                จำนวน  8  ราย ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้