เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (Pre-Opost Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ตามประกาศ จังหวัดเลย
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔