วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน อบอุ่นเหมือนบ้าน สานการทำงานกับชุมชน”

พันธกิจ

  1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ
  2. บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพ
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานบริการในเครือข่าย
  6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ

ค่านิยม (Value) = LOVE

L = Learning (บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

O = On result (ทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์)

V = Value on staff (ให้คุณค่ากับบุคลากรทุกคน)

E = Evidence base (การให้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน)