EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …

          1. หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

          3. รายชื่อสมาชิกของชมรม

          4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม

          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

          7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)