ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

  ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2564 นั้น
  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก        จำนวน 3 ราย ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้