ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ โรงพยาบาลหนองหิน ได้ทำการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าทำงาน ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบท้ายประกาศ