ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ,พนักงานเกษตรพื้นฐานบัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามประกาศแนบ