ตามประกาศ โรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
เรื่อง รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน ) จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อประจำปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองหิน โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังนี้