3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วัน