ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)——————————————-
ด้วยโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้