ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน

  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

            ——————————————-

ด้วยโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายเดือนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้