ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (คลังพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
———————————–
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้ …