ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(คนพิการ)จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ (คลังพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
———————————–
บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการสอบคัดเลือกรับร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ …