แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินจัดซื้อ ห้าแสนบาทขึ้นไป โรงพยาบาลหนองหิน