โครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต STRONG วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565