1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

15.รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่ กำหนดในกรอบแนวทาง (ดาวน์โหลด)

                     18.5.7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนเมษายน 2566

                     18.5.8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2566

                     18.5.9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนมิถุนายน 2566

                     18.5.10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566

                     18.5.11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนสิงหาคม 2566

                     18.5.12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนกันยายน 2566