ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือน ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม 2566

2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – เดือน มิถุนายน 2566