1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน