ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
กำหนดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563
มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5 ราย ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้