ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา กำหนดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 13 – 25 พฤศจิกายน 2562

มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 6 ราย ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้