ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือน ธันวาคม 2566

  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566
    2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 
    2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
    2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม 2567

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2567

1.2 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1.3 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2567

2.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มกราคม 2567

2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 2567

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มกราคม 2567

3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 2567