ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ประกาศเจตนารมณ์-ของผู้บริหารสูงสุด

3. กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน 

4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน