ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
กำหนดรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563
มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้