ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา