เรื่อง ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานซักฟอก/รายวัน)
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา