ประกาศโรงพยาบาลหนองหินเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
——————————————-

ด้วยโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเลย มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง รายวัน วันละ 693 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เวลา08.00- 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โทร.0 42810 23

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ