นายแพทย์อมร จันทร์ดำ
ผู้อำนายการโรงพยาบาลหนองหิน
นางรัตติกรณ์ มูลเครือคำ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
นางปฤษณา พรมทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนิตยาภรณ์ โคตรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
นางสาววัชลี กาวี
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
นางวรัทยา ลัทธปรีชา
หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
นายศุภกฤษฎิ์ กองลาแซ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
นางสาวรัฐญา รักษาสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสาวสริยา อังคปัทมากุล
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
นายธวัชชัย นาใจคง
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย