1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ ของหน่วยงานที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 9 ข้อ

1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่
1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2) นโยบายผู้บริหาร
1.3) โครงสร้างหน่วยงาน
1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6) ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
1.7) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
1.10) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Cord of Conduct)
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ
4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
เรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ

6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
– ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
– ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
– ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
– แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)
8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของข้อมูลตามข้อ 1 – 9