1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1.ข้อมูลผู้บริหาร
1.2.นโยบายของผู้บริหาร
1.3.โครงสร้างหน่วยงาน
1.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ / พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6.ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
1.7.ข้อมูลติดต่อ
1.8.ช่องรับฟังความคิดเห็นของบุลคลภายนอกต่อหน่วยงาน
สายตรงผู้อำนวยการ / ส่งข้อความผ่านทาง Fackbook fanpage
1.9.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
1.11.พระราชบัญญัติมาตราทางจริยธรรม พ.ศ.2562
1.12.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
1.13.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.14.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
1.15.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct)

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558)(ถ้ามี)